top of page
WE BEGELEIDEN TRANSFORMATIES

 

Verandering is de enige constante, de wereld beweegt steeds sneller, dynamischer en complexer, een ‘staat van rust’ bestaat niet meer. Generatieverschillen, sterk financiëel gekleurde doelen, zeggenschap van buiten, overregulering, managen boven leiden, blauwdrukaanpakken… Alles speelt mee en heeft impact op u!

 

Wij hebben een unieke kijk op transformaties. Met onze wetenschappelijk onderbouwde methode, onze praktijkgetoetste aanpak en onze specifieke combinatie aan kennis, ervaring en persoonlijkheden hebben we ruim ervaring opgedaan bij een breed en diep scala aan organisaties. Profit én non-profit! Juist door onze ervaringen herkennen wij veel van de problemen die organisaties ondervinden rond transformaties. 

 

Wij begeleiden organisaties bij deze vraagstukken en het proces van haar verandering.

 

we begeleiden transformaties
WE LOSSEN VRAGEN OP

 

Vanuit bestaande kaders, structuren, denkbeelden veranderen is niet gemakkelijk, het levert weerstand op. Mensen ervaren die wrijving wel maar weten niet goed hoe dit een plek te geven. 

 

De ontwerpprincipes van de vorige eeuw zijn nog steeds leidend in het denken over verandering. Dat past steeds minder goed. Transformaties ‘mislukken’ daardoor onnodig! Organisaties maken het zichzelf nodeloos moeilijk en lopen vast in een overvloed aan structuren, processen, procedures en systemen. Mensen zijn daardoor angstig en wantrouwig geworden, weerstand heeft de overhand. Organisaties raken daardoor het vermogen om wendbaar met veranderingen om te gaan kwijt. Het bestaansrecht komt zo onnodig onder druk te staan.

 

Wij anticiperen op deze problematiek. Samen met u lossen wij uw vraagstukken rond het waarom, hoe en wat van transformaties op.

we lossen vraagstukken op
DVV GENERIC MODEL 2019.png
we hebben een methode
WE HEBBEN EEN HELDERE METHODE

 

Duurzaam, bestendig transformeren bestaat uit:

 • Identiteit & Cultuur vaststellen. Dit gaat over "Waar staan we voor?" en "Welk gedrag en cultuur willen we?".

 • Context & Perspectief bepalen. Dit gaat over "Wat gebeurt er om ons heen?", "Welke Ambities hebben we?" en Welke Inrichtingsprincipes hanteren we?".

 • Inrichting & Invoering organiseren. Dit gaat over "Hoe richten we het in?" en "Hoe veranderen we?".

 

Focus, Verbinding en Leiderschap zijn daarbij de centrale, verbindende factoren.

Wij begeleiden en ondersteunen u met onze wetenschappelijk onderbouwde methode bij het vaststellen, bepalen en organiseren van deze elementen. 

WE HEBBEN EEN SIMPELE AANPAK

 

Onze in de praktijk getoetste aanpak kent drie fasen:
 

 • Fotofase. Samen met u en uw mensen bouwen we een beeld op over waar uw organisatie nu staat.

 • Planfase. Gevalideerd tegen de gewenste situatie vertalen we samen met u dit beeld naar een concreet, uitvoerbaar plan.

 • Programmafase. Tenslotte ondersteunen wij uw mensen bij het uitwerken, implementeren en borgen van de veranderingen.

 

Waar mogelijk verrijken we met respect voor en in nauwe samenwerking met uw mensen de wellicht al bestaande programma’s met onze kennis, ervaring én aanpak. Te allen tijde zijn wij dienstverlenend en ondersteunend: uw mensen dragen en borgen het proces.

 

Wij supporten uw organisatie bij de uitvoering.

we hebben een aanpak
we leveren resultaat
WE LEVEREN RESULTAAT

 

Met onze methode en aanpak en met úw energie bereiken we dat:

 

 • Focus op het primaire proces wordt hersteld en dat bestaansrecht, waarden & gedrag en ambities weer leidend worden,

 • Verbinding tussen mensen wordt hersteld,

 • Leiderschap weer iets van iedereen wordt!

 

Het resultaat hiervan is dat:

 

 • Organisaties het vermogen hervinden om zich blijvend aan te passen aan de steeds weer veranderende werkelijkheid, 

 • Duurzaamheid in verandervermogen is geborgd door overdracht van kennis, ervaring én een concrete aangeleerde aanpak,

 • Initiële en structurele kostenbesparingen én kansbenutting worden bereikt!

 

Wij organiseren verandering en veranderen organisaties!

bottom of page